телефон за връзка
0883 777 060
e-mail за връзка
deavarna@abv.bg
     
 
Услуги

При проявен интерес от Ваша страна и за допълнителна информация GSM: 0889 277 964 - инж. Борил Радев.

            ЕТ„Деа-Д.Върбанова” разполага със специалисти при извършване на услуги, свързани със здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ и Трудово правните отношения.

Познавайки изискванията на законодателството и нормативната база свързана с осигуряването на здраве и безопасност при работа /ЗБР/ и благодарение на натрупания ни дългогодишен практически опит в сферата на контрола по спазване на здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, ние можем да Ви бъдем полезни в управлението на дейността по осигуряването на здраве и безопасност при работа чрез :

 • изпълняване функциите на орган по безопасност и здраве при работа; 
 • създаване и поддържане на много добра система за управление на ЗБУТ във фирмата Ви, с помощта на която се постига спазването на законовите изисквания в тази област, като по този начин ще се намали вероятността за прилагане спрямо Вас на принудителни мерки и търсене на административно наказателна отговорност от контролните органи;
 • предлагане на договор за обслужване от СТМ от лицензирана такава и осъществяване на мониторинг на професионалното здраве на работниците;
 • изготвяне на оценка на риска при работа, намаляване риска при работа, в т. ч. изготвяне досие на фирмата на база оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работните места и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица;
 • ежегодно да разработваме ефективни мерки за намаляване и отстраняване на риска при работа;
 • осигуряване спазването на изисквания за безопасност в строителството;
 • да осъществяваме контрол на периодиката за ел.измервания на ел.инсталациите, на графиците за проверка на съоръженията с повишена опасност, на пожаро- известителните и пожарогасителните средства и др.;
 • консултации и одит по безопасност на труда Варна;
 • попълване на ежегодни декларации по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/;
 • при желание представяме и защитаваме клиентите си пред Дирекция ”Инспекция по труда” на територията на област Варна.
 • обучение по безопасност и здраве за град Варна;

 

 БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАШИЯ ОПИТ НИЕ МОЖЕМ :

 

1.   При желание от Ваша страна ЕТ„Деа-Д.Върбанова”, съгласно чл. 24 ал. 1 и 3 от ЗЗБУТ, може да изпълнява функциите на Орган по безопасност и здраве, в т.ч. :

·        да Ви представляваме при проверка по спазване на Здравословните и безопасни условия на труд пред Дирекция ”Инспекция по Труда” гр.Варна;

·         да разработим необходимата документация по ЗБУТ;

·        да провеждаме изискващите се задължителни инструктажи на работниците за безопасна работа;

·        да разработваме и актуализираме правилата и инструкциите за безопасна работа по видове дейности;

·         да извършваме изискващата се ежемесечна проверка на ползваните ръчни ел.инструменти;

·        да извършваме периодично проиграване на аварийния план;

·        да разработим необходимата документация и осъществяване на контрол върху ефективното действие на вентилационните съоръжения;

·        да регламентираме спазването на законовите изисквания при работата с опасни химични вещества, препарати и други.

2.      Да Ви помогнем да спазвате законовите и нормативните изисквания и в областта на Трудово правните отношения .

 

3.    Да Ви подпомогнем в провеждането на мероприятия по предотвратяване на злополуки и професионални заболявания чрез провеждане от наши специалисти на периодични одит-проверки на работните процеси и работното оборудване по отношение на :

·        механична безопасност, електро безопасност, безопасно използване на химични вещества и препарати, обезопасеността на съоръженията и дейностите с повишена опасност, осигуряването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, осигуряване и контрол на личните предпазни средства, наличие и ефективна работа на колективните средства за защита и др.;

4. Да провеждаме задължителното ежегодно обучение на персонала Ви по ЗБУТ, в т.ч. на Комитетите и Групите по условия на труд .

 

Надяваме се на бъдеща съвместна работа, при пълна защита на взаимните интереси.

 

 

 

 

 


 
2017, Всички права запазени.